Vedtatt på møte i Moss 27.11. 2019

§1. Klubbens navn er Studebakerregisteret Norge, på engelsk: Studebaker Registry Norway, og til daglig benevnt Studebakerregisteret, eventuelt forkortet til SRN.

§2. Klubben har følgende formål og virksomhetsgrunnlag:

§2.1. Arbeide for, og søke å få en samlet oversikt over alle biler, -vogner, -deler og -produkter fra Studebaker Corporation, og Studebaker - Packard Corporation, samt deres eiere som finnes i Norge, til glede for alle som bruker, restaurerer og vedlikeholder disse produktene.

§2.2. Få en så god og dekkende historisk oversikt og dokumentasjon som mulig, over tidligere norske importører og forhandlere av produkter fra Studebaker Corporation, og Studebaker - Packard Corporation.

§2.3. Være et kontakt- og formidlingspunkt for de som er på kjøretøy- eller delejakt, i den grad det er mulig av kapasitets- eller oversiktsgrunner.

§2.4. Være en organisator og pådriver, samt kontaktpunkt for sosiale arrangementer for eiere av produkter fra Studebaker Corporation, og Studebaker - Packard Corporation, og personer med interesse for disse, og der Studebakerprodukter naturlig hører hjemme.

§2.5 Søke å samarbeide med andre klubber som driver med tilsvarende virksomhet.

§ 3 Besluttende organ

Generalforsamlingen, også benevnt som årsmøtet, er klubbens øverste myndighet og besluttende organ. Klubbens ledelse og drift skal ivaretas av et valgt styre som skal bestå av styrelederen, sekretæren, kassereren og to styremedlemmer. Lederen og sekretæren velges separat og styret konstituerer seg selv. Valgperioden er to år, bortsett fra lederen, som velges for ett år av gangen. Det betyr at tre av styrets medlemmer er på valg hvert år. I tillegg velges det årlig en revisor.

§ 4 Vilkår for medlemskap

Klubben er åpen for personer som eier eller har interesse for kjøretøy av merkene Studebaker-Garford, E-M-F, Flanders, Studebaker, Erskine, Pierce Arrow (1928-1933), Rockne, Packard (1954-58), Avanti, Avanti II, og AVX (Avanti Experimental). Et hvert medlem plikter å rette seg etter de vedtekter som til enhver tid gjelder for Studebakerregisteret Norge.

§ 5 Kontingent

Generalforsamlingen fastsetter medlemskontingenten, som i etableringsåret er kr 250,- pr. år. Medlemmene plikter å betale kontingent og andre økonomiske forpliktelser vedkommende har pådratt seg til Studebakerregisteret Norge, innen fastsatte tidsfrister. Dersom et medlem melder seg ut eller blir ekskludert fra klubben kan medlemskap gjenopptas etter gjeldende søknadsprosedyre. All tidligere skyldig kontingent skal være betalt og eventuelt annet økonomisk mellomværende skal være oppgjort før gjenopptak.

§ 6 Opphør av medlemskap

Medlemskap kan opphøre ved skriftlig utmeldelse, eller ved at medlemmet ikke har betalt foregående års medlemskontingent. Styret kan imidlertid ekskludere medlemmer som med forsett eller ved grov uaktsomhet har skadet klubbens drift og anseelse, eventuelt andre enkeltmedlemmers anseelse, unnlatt å gjøre opp sine økonomiske forpliktelser etter gjentakende oppfordringer, eller på annen måte anses som uskikket til å være tilsluttet klubben.

§ 7 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen avholdes nærmest mulig 16. mars hvert år. Innkallelse med dagsorden, regnskap og årsberetning sendes medlemmene senest 2 uker før møtet. Generalforsamlingen skal behandle: Årsberetning, regnskap, revisjon, medlemsavgift, valg, samt innkommende saker fra medlemmene. Votering avgjøres ved simpelt flertall. Endringer av vedtekter avgjøres ved 2/3 dels flertall. Saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen må være styret i hende minst 3 uker før denne finner sted.

§ 8. Stemmerett

Alle medlemmer med betalt medlemskap har stemmerett på generalforsamlingen.

§ 9. Oppløsning

Studebakerregisteret Norge kan besluttes oppløst på årsmøtet, eller ved innkalt ekstraordinær generalforsamling, ved ¾ av medlemmenes totale stemmetall. Ved eventuell oppløsning tilfaller Studebakerregisteret Norges eiendeler og aktiva LMK, eventuelt Norsk Kjøretøyhistorisk Museum, etter Generalforsamlingens vedtak.